Over Ons

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorgt draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Statutair is het EFS College COVAB op 1 september 1982 opgericht, maar is pas op 16 november van dat jaar officieel aangevangen met het verzorgen van de eerste lessen.

Wij van het Elsje Finck Sanichar College COVAB geloven dat:

  • sociale en economische factoren in sterke mate de individuele gezondheidszorg beïnvloeden.
  • een opleiding voor het verpleegkundig onderwijs belangrijk is om verpleegkundigen klaar te maken om verantwoordelijkheden te accepteren, het leven van anderen te beschermen, het lijden te verzachten, ziekten te voorkomen en voorlichting te verstrekken.
  • verpleegkunde een professioneel beroep is.
  • een verpleegkundige functioneert als zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheids-en kwaliteitsbevorderaar in elke gezondheidsorganisatie.

Het verpleegkundig onderwijs stelt studenten in staat kennis, vaardigheden, attitudes (oftewel competenties) en probleemoplossende technieken te verwerven die nodig zijn om de cliënt/zorgvrager bij te staan. Om dit te realiseren wordt er gewerkt met een nationaal curriculum.  Dit nationaal curriculum is de afgelopen jaren speciaal voor het basis verpleegkundig programma ontwikkeld.

Terwijl het EFS College COVAB (toen COVAB) startte met het basis verpleegkundig programma, zijn er verschillende aanverwante programma’s op verschillende niveaus ontwikkeld.

Het hoogste bestuurlijke orgaan van de instelling is het Bestuur van het EFS College COVAB. Het bestuur van bestaat uit negen leden.

De dagelijkse leiding van het EFS College COVAB ligt in handen van de directeur.

Vanaf 2013 wordt deze functie aangezeten door Mw. A Wallerlei – Kumbangsila MBA, RN, CGNC.

Dependance Nickerie

Op 08 januari 2011 vond de opening plaats van het EFS College COVAB dependance in het district Nickerie. De oprichting van dit departement was voor de Nickeriaanse gemeenschap en in het bijzonder de studenten in spe, een bijzondere aanwinst, daar zij de lange afstand naar Paramaribo niet meer hoefden af te leggen.

De opleiding startte met 25 studenten voor de basisopleiding verpleegkunde.
Deze studenten waren afkomstig van personen die te werk waren gesteld bij de volgende instanties t.w. het Streekziekenhuis Nickerie, de Regionale Gezondheidsdienst en het Psychiatrisch Centrum Suriname.

Aangezien het EFS College COVAB niet beschikte over eigen geschikte ruimten in Nickerie, werd er voor het volgen van de theorielessen gebruik gemaakt van twee afgehuurde leslokalen en een kantoorruimte van de Al-Anshor school voor Islamitische studie aan de verlengde Narpalstraat 25. Voor de praktijklessen werd er gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor ingericht lokaal van het NATIN te Nickerie.

Het streven naar een eigen lokatie is vanaf de oprichting van de dependance te Nickerie een hoge prioriteit doelstelling geweest. Dit voor onder andere een efficiënte en kostenbesparende bedrijfsvoering voor eenieder.

In 2015 stelde het dr. Lachmipersad Streekziekenhuis Nickerie, op hun complex aan de Annastraat, het parkeerterrein voor bepaalde tijd beschikbaar aan het EFS College COVAB.
In oktober 2015 begonnen wij in speciaal ingerichte containerlokalen op onze nieuwe lokatie met het verzorgen van de onderwijs lessen.

Ook met dit behaalde resultaat waren wij niet tevreden, daar wij streefden naar een eigen locatie met veel meer capaciteit.

Na een presentatie aan de leiding van het ministerie van Volksgezondheid in het dienstjaar 2018, startte het ministerie in 2019 met de bouw van ons eigen pand aan de Graderweg nummer 25.
In augustus 2020 vond de officiële oplevering en overhandiging van het gebouw plaats. Het drie verdieping tellende gebouw beschikt over leslokalen, een praktijklokaal, een bibliotheek, een ICT-ruimte, een kantine en een internaat.

Onze Missie

Het EFS College COVAB is het kenniscentrum dat zorgzame, professionele en hoogopgeleide gezondheidswerkers gereedmaakt, die op basis van hoge ethische waarden en normen zich committeren om:

  • met behulp van evidence-based practices, leiderschap en multidisciplinaire samenwerking de gezondheid van lokale, regionale en internationale gemeenschappen te bevorderen en te herstellen;
  • individueel en collectief optimaal te functioneren in hun professionele rollen in een tijd van globalisatie, snel ingrijpende economische, technologische en sociale veranderingen;
  • het concept van “life long learning”, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk  onderwijs,  onderzoek  en  praktijk  te hanteren om competent te zijn en te blijven naar gelang het beroep zich ontwikkelt.

Het EFS College COVAB is in alle opzichten een toonaangevend professioneel en innoverend dienstverlenend bedrijf in de gezondheidszorg:

  • dat in harmonie met al haar stakeholders bouwt aan een excellent presterende organisatie,
  • die zich richt op het zoeken naar synergie en het vinden van antwoorden op de door de stakeholders en de samenleving gestelde eisen en
  • die aan medewerkers een inspirerend werkklimaat biedt, dat een sfeer van integriteit, teamgeest, expertise, inventiviteit en creativiteit uitademt.

Onze Visie

Onze Kernwaarden

Visionair leiderschap

Visionair leiderschap

Het type leiderschap dat leidend is binnen het EFS College COVAB is één die zich richt op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving voor de medewerker. Medewerkers worden continue geïnspireerd om een toekomstbeeld te scheppen die appelleert aan de motivatie en de behoefte van de medewerker.

toekomstgerichte focus

Toekomstgerichte focus

Het EFS College COVAB richt zich voortdurend op de toekomst, zonder de leermomenten van het verleden uit het oog te verliezen. Hiermede wordt de bedrijfsvoering toegespitst op de behoeften van de toekomst. De organisatie neemt hierin weloverwogen beslissingen ten aanzien van eventueel voorkomende risico’s.

betrokkenheid

Betrokkenheid

Dit houdt in dat het EFS College COVAB oprechte interesse toont en aandacht heeft voor opvattingen van alle stakeholders. Betrokkenheid wordt gezien als een basis ingrediënt voor het behalen scheppen van een vertrouwelijke relatie met stakeholders. Dit moet onder andere resulteren in het bereiken van de organisatiedoelen.

eigen kracht

Eigen kracht

Eigen kracht typeert het vermogen van het EFS College COVAB om zelfstandig ondanks uitdagingen maximale rendement te halen. Het gaat over het omzetten van zwakten en bedreigingen in sterkten en kansen. Er wordt zoveel als mogelijk getracht om eerst samen met ‘eigen’ mensen eigen oplossingen te bedenken om de bedrijfsvoering te continueren en te garanderen.

Integriteit

Integriteit

Integriteit is de eigenschap die inhoudt dat het EFS College COVAB en haar personeel eerlijk en oprecht zijn en niet omkoopbaar. De organisatie beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid. Zij zegt wat zij doet, doet wat zij zegt, heeft geen verborgen agenda en laat zich niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal