Decanaat

De Studentendecaan is degene die voor de studenten als vertrouwenspersoon fungeert, en hen bijstaat, begeleidt en adviseert bij studie- en sociaal maatschappelijke problemen.

Functie van de decaan

  • De decaan is een vertrouwenspersoon die studenten raad geeft, informeert, adviseert en begeleidt in studie aangelegenheden en probleemsituaties. Samen met de student wordt er gekeken naar oplossingen en acties die leiden tot verbetering van het persoonlijk functioneren en de studieprestaties van de student.
  • De decaan heeft een signalerende, adviserende en begeleidende rol binnen de onderwijsorganisatie.
  • Zelfregulering is de basisgedachte achter de samenwerking tussen studenten en de decaan.
  • De decaan heeft tot taak deskundige hulpverlening, advisering en begeleiding van alle studenten van het EFS College COVAB.
  • De decaan geeft voorlichting en informatie over het studeren op het EFS College COVAB aan individuele en groepen ingeschreven studenten. 
  • De decaan adviseert gevraagd en ongevraagd interne organen en functionarissen over het beleid en de uitvoering daarvan, in het bijzonder ten aanzien van studiebegeleiding, onderwijs en organisatie.

Taken en bevoegdheden

De decaan is mw. S. Castelen. Zij is als volgt bereikbaar:

Telefoon : 441295/ 441813 toestel 231

E-mail  : saskia.castelen@covab.sr

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal