Examen Commissie

De Examencommissie is belast met de organisatie en de coördinatie van de toetsen en examens.Zij stelt vast of de student aan de overgangsnormen en/ of de exameneisen heeft voldaan en is eindverantwoordelijk voor de borging van de examenprocessen en -procedures op instellingsniveau.

De Examencommissie heeft
onder meer de volgende taken
en bevoegdheden:

  • Borgen van de kwaliteit van de toetsen en examens.
  • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen (binnen het kader) van de opleidingsreglementen om de uitslag van toetsen en examens te beoordelen en vast te stellen.
  • Behandeling van klachten aangaande toetsen en examens. 
  • Medeondertekenen van bewijsstukken van degene die met goed gevolg het examen van een der opleidingen heeft behaald. 
  • Verrichten van de controle op de examendocumenten van geëxamineerden.
  • Vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen (binnen de bepalingen van de opleidingsreglementen) om de uitslag van de toetsen en examens te beoordelen, bekend te maken en vast te leggen.
  • Borgen van de kwaliteit van toets en examens o.a. door periodieke evaluaties van de beoordelingen.
  • Erop toezien dat studenten binnen de afgesproken tijd beschikken over de uitslag/ beoordeling van een toets of examen.  
  • Verlenen van vrijstelling(en) voor het maken van (een) toets opdracht(en).De Examencommissie zorgt voor duidelijke beoordelingsmaatstaven voor de verlening van vrijstellingen.
  • Rapportage middels kwartaal en jaar verslagen van haar werkzaamheden. De verslaglegging dient om verantwoording af te leggen.

Verzoeken en klachtbehandeling.

Klachten over toetsen en examens kunnen ingediend worden bij de voorzitter van de klachtencommissie ingesteld binnen EFS College COVAB.  De klachtenafhandeling wordt gedaan conform het geldend klachtenreglement van het EFS  College COVAB.

Beroep en Bezwaar:

Indien belanghebbenden oneens is met het besluit van de Examencommissie, mag deze in beroep bij de Directeur van het EFS College COVAB.
Indien dit niet het wenselijke resultaat heeft opgeleverd, mag er beroep aangetekend worden bij de IVV.
De examencommissie is als volgt bereikbaar:
E-mail  : examencommissie@covab.sr

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal