DE OPLEIDING VERPLEEGASSISTENT

Bent u goed in de omgang met oudere personen? Bent u respectvol, geduldig en behandelt u anderen met tact? U kunt goed luisteren naar anderen, kan goed aandacht geven en u voelt zich betrokken? U kunt anderen stimuleren, motiveren en u bent hulpvaardig?

Dan bent u de geknipte persoon voor de opleiding VERPLEEGASSISTENT.

De verpleegassistent is werkzaam in de sector verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Hieronder vallen de volgende instellingen:

 • bejaardenhuizen;
 • ziekenhuizen;
 • gehandicaptenzorg;
 • psychiatrische zorg;
 • thuiszorg.

De verpleegassistent werkt binnen de gezondheidszorg in diverse settings op het snijvlak van wonen en zorg. Zij richt zich op de zorg en ondersteuning van de individuele cliënt/zorgvrager of van de groep cliënten/zorgvragers in de context.

De verpleegassistent moet in staat zijn om eenvoudige, routinematige werkzaamheden uit te voeren op het terrein van huishouden, persoonlijke verzorging/ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en het organiseren van activiteiten. Ze voert haar werkzaamheden zelfstandig uit, in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties, bijvoorbeeld intramurale settings of in een kleinschalige verblijfsvoorziening, werkt zij in teamverband en assisteert zij andere beroepsbeoefenaren bij de zorgverlening werkzaamheden. In elke werksetting werkt ze volgens protocollen.

In alle werksettings heeft ze te maken met de leidinggevende en werkt ze samen met collega’s, ook van andere disciplines, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten.

 

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding tot verpleegassistent wordt aangeboden in het modulair onderwijsconcept, bestaande uit verschillende modules waarin zowel het beroepsgerichte deel als de  ondersteunende kennis zijn opgenomen. Elke module bestaat uit een theoretisch component en een praktisch deel. Dat wil zeggen dat in elke module opdrachten zijn verwerkt die in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Dit praktische deel vangt aan nadat de daarop betrekking hebbende theorie in zijn geheel is behandeld.

Daarnaast zijn er stageperiodes opgenomen waarin de studenten gericht aan van te voren geformuleerde leerdoelen werken. Vanaf de start van de opleiding houden de studenten een portfolio (persoonlijk dossier) bij, waarin onder andere de bewijzen van bekwaamheid en voortgang worden verzameld. De competenties die tijdens de opleiding succesvol zijn verworven, komen tot uitdrukking in het logboek, portfolio, de modules en de stageperiodes.

Na afronding van de opleiding ontvangt u een diploma.

 

U heeft interesse en wenst toegelaten te worden?

Tot het onderwijsprogramma kunnen personen toegelaten worden die:

 • in het bezit zijn van het LBO-A diploma;
 • MULO-2 succesvol hebben doorlopen;
 • LBO-2 (B/C) succesvol hebben doorlopen;
 • LBGO-3 (V/AE stream) succesvol hebben doorlopen;
 • of een daaraan door het ministerie van onderwijs gelijkgestelde opleidingsniveau hebben bereikt;
 • een bevestigingsbrief kunnen overleggen van de zorginstelling waarin is aangegeven dat de gegadigde in de gelegenheid zal worden gesteld om de praktijk-/werkopdrachten uit te voeren.
 • bij een geneeskundig onderzoek geestelijk en lichamelijk geschikt zijn bevonden;
 • een bewijs van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en Politie kunnen overleggen.

 

Wat zijn de kosten?

Neem contact op met de Studentenadministratie voor informatie hierover.

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen, thans het Elsje Finck Sanichar College COVAB, is een opleidingsinstituut dat ervoor zorg draagt dat deskundige en zorgzame verpleegkundigen en verzorgenden worden opgeleid.

Student Portal