logopict3  Wij zijn ISO 9001:2008 Gecertificeerd (April 2016)

 

Het Elsje Fink-Sanichar College Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (hierna te noemen EFS College COVAB) is een zeer dynamische organisatie. Het EFS College COVAB is opgericht op 16 november 1982 en verzorgd nationaal erkende opleidingen voor verplegenden en aanverwante beroepen in heel Suriname.

 

 

Geografische begrenzing

Het EFS College COVAB is gevestigd aan de Flustraat no.8 te Paramaribo. In het district Nickerie is een dependance van de organisatie gevestigd aan de Annastraat no. 35.

De missie 

Het EFS College COVAB is het kenniscentrum dat zorgzame en professionele gezondheidswerkers gereedmaakt, die op basis van hoge ethische normen en waarden zich committeren om:

 •  met behulp van evidence based practices, leiderschap en interdisciplinaire samenwerking de gezondheid van lokale, regionale en internationale gemeenschappen te handhaven en te herstellen;
 •  individueel en collectief optimaal te functioneren in hun professionele rollen in een tijd van globalisatie, snelle ingrijpende technologische en sociale veranderingen;
 •  het concept van “life long learning” gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en praktijk te hanteren om competent te zijn en te blijven naar gelang het beroep zich ontwikkelt.

De visie

Het EFS College COVAB is in alle opzichten een toonaangevend professioneel en innoverend dienstverlenend bedrijf in de gezondheidszorg:

 • dat in harmonie met al haar studenten, medewerkers, stakeholders, strategische partners en leveranciers bouwt aan een excellent presterende organisatie,
 • die zich richt op het zoeken naar synergie en het vinden van antwoorden op de door de studenten, stakeholders en samenleving gestelde eisen en
 • die aan medewerkers een inspirerend werkklimaat biedt, dat een sfeer van integriteit, vertrouwen, teamgeest, expertise, inventiviteit en creativiteit uitademt.

Kernwaarden

 • Innoverend
 • Integer
 • Professioneel
 • Stakeholdergericht

 

Strategie van de organisatie

De huidige directeur, mw. A. Wallerlei-Kumbangsila MBA wordt in haar dagelijkse operatie ondersteund door een management team bestaande uit de financieel manager dhr. Drs. R. Pleisner, de manager HR mw. A. Lie A Kwie , de facilitair manager mw. N. Tjien-Fooh BSc., de onderwijsmanager Post-basis en HBO opleidingen dhr. R. Morsen MSc. en de onderwijsmanager basisopleidingen mw. W. Bamoeje Bed. De directeur rapporteert aan het stichtingsbestuur welke uit zeven bestuursleden bestaat. Bestuursleden worden driejaarlijks aangewezen door het Ministerie van Volksgezondheid. De organisatie ressorteert onder het Ministerie van Volksgezondheid en wordt door de overheid gesubsidieerd.

Het EFS College COVAB heeft thans circa 107 vaste medewerkers in dienst. Zij streeft naar een excellent presterende organisatie op alle niveaus.

Dit wilt zij bereiken door:

 1. een management stijl die gekenmerkt wordt door open twee-richtingscommunicatie, betrekken van de medewerkers, leiderschapsstijl gebaseerd op teamwork, stimuleren, innovatie en coachen;
 2. een organisatiecultuur die creativiteit, innovatie, intern ondernemerschap, commitment, teamwork, hoge prestatie stimuleert;
 3. het ontwikkelen en implementeren van een modern HRM-beleid die garant staat voor het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd kader, en het vormen van gemotiveerde en betrokken medewerkers;
 4. het ontwikkelen van transparante, strategische partnerschappen op basis van wederzijds vertrouwen en voordeel;
 5. actief input vragen/genereren vanuit de samenleving i.v.m. de operaties;
 6. ecologisch verantwoordelijker ondernemen en energiebewust opereren;
 7. community-projecten ontwikkelen en/of daarin participeren.

 

Erkenning en voorwaarden van de organisatie

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt de specifieke erkenning en voorwaarden vast waar de organisatie aan moet voldoen met betrekking tot de overheid, klanten en de gemeenschap. Dat wilt zeggen dat de organisatie onderwijs moet bieden dat voortvloeit vanuit Surinaamse verpleegkundige standaarden; de Caraïbische Nursing standard en NOVA-standaarden. Tevens moeten de doelstellingen volgens WHO en PAHO ook in het onderwijs curriculum verwerkt zijn. De Nederlandse verpleegkundige standaarden worden als leidraad gehanteerd alsook vanuit de Surinaamse gemeenschap het genderbeleid en het Ministerie van Sociale zaken waar de bejaardenzorg onder ressorteert.

Het EFS College COVAB richt zich primair op instellingen binnen de zorgsector die professionele zorg aanbieden en daardoor behoefte hebben aan gekwalificeerde en competente gezondheidswerkers. Op basis van de behoeften van de zorginstellingen werd jaarlijks een aantal studenten uitsluitend via hen ingeschreven op het EFS College COVAB. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen op onder andere onderwijs gebied, is de organisatie overgestapt naar de duale inschrijvingen, wat inhoudt dat alle geinteresseerden zich nu ook zonder tussenkomst van de zorginstellingen kunnen aanmelden voor opleidingen aan het EFS College COVAB.

Met de overstap naar duale inschrijvingen gaat een deur van mogelijkheden open voor velen die dromen van een baan binnen de zorg. Hierdoor is er ook een lange wachtlijst van geregisteerden die graag één van de opleidingen zou willen volgen.

De opleidingen aanbod wordt uitgestippeld op basis van een behoefte peiling welke de organisatie doet onder de zorginstellingen.

Het EFS College COVAB is het enige centraal opleidingsinstituut voor verpleegkunidig onderwijs. Binnen de gezondheidszorg is er voor de organisatie geen concurrentiedruk. Twee zorginstellingen (het Sint Vincentius Ziekenhuis en Academisch Ziekenhuis Paramaribo) die verpleegkundigen opleiden zijn namelijk aan het afbouwen en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo biedt specialistische opleidingen.

Het EFS College COVAB heeft een samenwerkingsrelatie met diverse organisaties waaronder:

 1. Ministerie van Volksgezondheid;
 2. Ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur;
 3. Ministerie van Sociale zaken;
 4. Ministerie van Defensie;
 5. Stichting Arbeidsmobilisatie Onderwijs;
 6.  PAHO.

De organisatie heeft tevens een samenwerkingsrelatie met zorginstellingen waaronder:

 1. Diakonessen ziekenhuis;
 2. ’S Lands Hospitaal;
 3. Sint Vincentius Ziekenhuis;
 4. Academisch ziekenhuis Paramaribo;
 5. Mungra Medisch Centrum;
 6. Psychiatrisch Centrum Suriname;
 7. Regionale Gezondheidszorg Dienst;
 8. Bejaardenzorg en gehandicaptenzorg.

 

Onderwijsprogramma’s en overige diensten van de organisatie

Betreffende basisopleidingen voor verpleegkundigen verzorgenden en verpleegassistenten is het EFS College COVAB de marktleider in Suriname. De organisatie biedt verder nog de Post basis- en HBO-opleidingen aan.

Naast onderwijsprogramma’s biedt het EFS College COVAB ook de onderstaande diensten aan:

 • Internaat verblijf voor studenten en  gediplomeerden.
 • Een bibliotheek waar een ieder terecht is voor het lenen van studie boeken en kunnen studenten gebruik maken van de ICT- en o.a. print faciliteiten. De leeszaal is geschikt voor allen die een boek willen lezen of zijn/haar verslagen moet samenstellen.
 • De studiezaal is uitsluitend geschikt voor studie. In de studiezaal mogen studenten in alle rust studeren.
 • De afdeling Desktop publishing, ook wel kopie afdeling, die ervoor zorgdraagt dat documenten correct en tijdig worden vermenigvuldigd. Een ieder is er terecht voor kopiëren, inbinden en/of perforeren en uitprinten van lesmateriaal.
 • Een kantine waar studenten en het personeel van zowel de ochtend als de avondopleidingen dagelijks met uitzondering van de zaterdag en zondag er terecht kunnen voor consumptie.
 • Huur van de kantine, lokalen en het auditorium.

Het verpleegkundig onderwijs stelt studenten in staat kennis, vaardigheden, attitudes (oftewel competenties) en probleemoplossende technieken te verwerven die nodig zijn om de cliënt/zorgvrager bij te staan. Gedurende de afgelopen jaren is er een nationaal curriculum voor het basis verpleegkundig programma ontwikkeld. Terwijl het EFS College COVAB  (toen COVAB) startte met het basis verpleegkundig programma, zijn er verschillende aanverwante programma’s ontwikkeld op verschillende niveaus. De filosofie bij de start van COVAB  om het verpleegkundig onderwijs te centraliseren is veranderd, daarom is zij in 2011 gestart met een dependance in Nickerie. De decentralisatie heeft als achtergrond de groeiende vraag naar opleidingen van verpleegkundigen en de eisen opgenomen in de millennium-/ duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals 2015).

Dependance in het district Nickerie
In het belang van decentralisatie vond op 08 januari 2011 de opening plaats van het EFS College COVAB dependance in het district Nickerie. De oprichting van dit departement was voor de Nickeriaanse gemeenschap en in het bijzonder de studenten in spe, een bijzondere aanwinst daar, zij de lange afstand naar Paramaribo niet meer hoefden af te leggen. Onder leiding van de coördinator Ryda Kajansie, die administratief  bijgestaan wordt door enkele medewerkers, startte de opleiding met 25 studenten voor de basis opleiding verpleegkunde. Deze studenten waren afkomstig van het Streekziekenhuis Nickerie, de Regionale Gezondheidsdienst en het Psychiatrisch Centrum Suriname.

De locatie in Nickerie 
Aangezien het EFS College COVAB niet beschikte over eigen geschikte ruimten in Nickerie, werd er voor het volgen van de theorielessen gebruik gemaakt van 2 afgehuurde leslokalen en 1 kantoorruimte van de Al-Anshor school voor Islamitische studie aan de verlengde Narpalstraat 25.
Voor de praktijklessen werd er gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor ingericht lokaal van het NATIN Nickerie. Zoals zij beloofd hadden bij de aanvang van hun opleiding rondde 21 van de 25 studenten uit de eerste groep hun studie succesvol af. Op 10 juli 2015 leverde ons dependance in Nickerie de eerste groep verpleegkundigen af (5 heren en 16 dames). Dit mag aangemerkt worden als een historische gebeurtenis. Voor het eerst in de geschiedenis van het verpleegkundig onderwijs; opgeleidt in Nickerie voor Nickerie!
Vanaf de opening van ons dependance tot op heden is er een opmerkelijke groei en ontwikkeling te merken. Het aantal studenten is toegenomen.

Eigen locatie in Nickerie en verhuizing
Het streven naar een eigen locatie is vanaf de oprichting van het dependance te Nickerie een high priority doelstelling geweest. Dit voor onder andere een efficiënte en kostenbesparende bedrijfsvoering. Het Dr. Lachmipersad Streekziekenhuis Nickerie , thans Drs. L. Mungra Medisch Centrum (MMC), heeft op het complex van hun nieuwbouw, het parkeerterrein voor bepaalde tijd beschikbaar gesteld aan het EFS College COVAB. Wij zijn hen daar uiteraard zeer erkentelijk voor!  Na de uitvoering van een uitgebreid en intensief verhuisplan, startte wij in speciaal ingerichte containerlokalen, per ingaande 05 oktober 2015 de lessen van het dependance te Nickerie op ons nieuwe locatie aan de Annastraat 25.
De nieuwe locatie heeft 2 leslokalen, 1 praktijklokaal en 1 kantoorruimte. Verder is de ligging ietwat centraal; dichtbij het centrum en op loopafstand van de standplaats van het openbaar vervoer. De lestijden – en dagen zijn niet gewijzigd: 7.00u-13.30u en 14.00u-20.30u
Wij zeggen met trots:Proficiat!